Zmienią się wymagania wobec przyszłych i obecnych instruktorów

Rządowy projekt ustawy o kierujących pojazdami obejmuje swoją treścią „poprawienie jakości szkolenia kandydatów na kierowców”. A środkiem do tego ma być m.in. „podniesienie kwalifikacji wymaganych od instruktorów”. Jakie to wymagania?

Posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami
Obecnie: posiadanie prawa jazdy odp. kategorii przez okres min. 3 lat
Po wejściu ustawy w życie: posiadanie prawa jazdy kategorii B przez okres min. 3 lat oraz prawa jazdy odp. kategorii przez okres min. roku

Oznacza to, że mając prawo jazdy kategorii B przez trzy lata, kolejne kategorie musimy posiadać już tylko rok czasu, jeżeli chcielibyśmy zdobyć na nie uprawnienia instruktorskie.

Stan zdrowia i sprawność psychiczna
Obecnie: brak przeciwwskazań zdrowotnych/psychologicznych do kierowania pojazdem
Po wejściu ustawy w życie: brak przeciwwskazań zdrowotnych/psychologicznych do kierowania pojazdem do pracy na stanowisku instruktora

Wynika z tego, że badania lekarskie i psychotechniczne będą bardziej ukierunkowane pod kątem zawodu instruktora.

Przeszkolenie
Obecnie: kurs kwalifikacyjny
Po wejściu ustawy w życie: kurs prowadzony przez posiadający poświadczenie OSK

OSK chcące organizować kursy dla instruktorów będą musiały uzyskać zaświadczenie wystawiane przez starostę. Dokument będzie poświadczał spełnienie przez OSK dodatkowych wymagań. Koszt uzyskania takiego dokumentu obliczono na około 600zł.

Doskonalenie zawodowe
Obecnie brak takiego zapisu. Treść w projekcie: coroczne uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego

Niekaralność
Obecnie: za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu ruchu drogowego
Po wejściu ustawy w życie: za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, za przestępstwo w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i osobistej, za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwo przeciwko zdrowiu i życiu, za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności oraz za prowadzenie pojazdu po użyciu alkoholu

W kwestii wymaganego wykształcenia (średnie), potwierdzenia kwalifikacji (egzamin kończący kurs i egzamin przed komisją) oraz wymogów formalnych (wpis do ewidencji) ustawa nie zostaje zmieniona.

Dodane by admin w Nauka jazdy, Przepisy